ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, προϋπολογισμού 230.238,53 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και εικοσιτέσσερα λεπτά ( 185.676,24€)] με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την κάθε ομάδα, σύμφωνα με την σχετική επισυναπτόμενη μελέτη» .

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της απόφασης ΕΔΩ