Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 (με ΑΝΤΙΤΙΜΟ) – Το ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ έχοντας υπόψη:                                           Τις διατάξεις του άρθρου 14 και του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα...

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΙΔΟΧ

Παρακαλώ δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ανακοίνωση σχετικά με την άμεση πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης θα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.   Αίτηση...
Συγκρότηση, Στελέχωση και Λειτουργία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας, της Παραδοσιακής Ορχήστρας, της Ποντιακής Ορχήστρας και της Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων και Λειτουργία Ομάδων Χορού και Θεατρικών Ομάδων

Συγκρότηση, Στελέχωση και Λειτουργία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας, της Παραδοσιακής Ορχήστρας, της Ποντιακής Ορχήστρας και της Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων και Λειτουργία Ομάδων Χορού και Θεατρικών Ομάδων

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο “ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ...